حق عضویت

مدارک مورد نیاز:

  • فرم تکمیل شده عضویت انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  • اصل رسید واریز حق عضویت انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  • حق عضویت به شماره حساب انجمن ۵۰۱۲۶۳۳۶۹ نزد بانک کشاورزی شعبه بلوار کشاورز-مهر ۱۱۱۷، کد شعبه ۳۴۰ به نام انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها واریز گردد.

 

  • حق عضویت:
  • دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ۵۰۰۰۰ریال
  • کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۰۰۰۰۰ریال
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته های غیر مرتبط ۱۵۰۰۰۰ ریال؛

 

  • دو قطعه عکس ۴*۳
  • روزمه تحصیلی، اجرایی و علمی

آدرس  دبیرخانه انجمن:

استان تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه ۴، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت.

کد پستی: ۱۴۱۷۸۶۳۱۸۵              شماره تماس: ۸۸۹۸۹۱۲۹-۰۲۱